Manifesto Tiếng Việt

Chúng tôi cảm ơn Hưng Huỳnh đã dịch tuyên ngôn sang tiếng Việt.